Медична генетика 2024

Загальний опис

Цей курс орієнтований на студентів біологічних та медичних спеціальностей. Метою курсу є розкрити роль спадковості та мінливості у розвитку нормальних та патологічних ознак людини, закономірності передачі потомству спадкових захворювань, принципи їх діагностики. Студенти одержать знання щодо організації геному людини, механізмів функціонування генів і хромосом в організмі людини в нормі і за хромосомних та генних мутацій. Буде розглянуто різні типи успадкування; застосування сучасних методів діагностики, застосування біо-медичних баз даних. Практичне застосування різних генетичних методів діагностики розглянемо на прикладі конкретних клінічних випадків з практики медико-генетичного консультування.

Всі заняття проводитимуться українською мовою.

 

Лекції
1. Вступ.

Історія розвитку генетики, як частини науки та медичної практики. Класифікація спадкових хвороб. Порівняльна характеристика наукових та клінічних досліджень. Принципи ДМ (доказова медицина).

2. Методи медичної генетики.

Близнюковий метод, генеалогічний, цитогенетичний, біохімічний, молекулярний методи.

3.    Зміна числа хромосом.

Геномні мутації. Міксоплоїди: мозаїцизм і химеризм, механізми їх виникнення. Механізми анеуплоїдії. Хромосомні синдроми, зумовлені анеуплоїдією: Тернера, Клайнфельтера, трипло Х, Дауна, Едвардса, Патау. Фактори ризику хромосомних мутацій.

4. Зміни в структурі хромосом.

Делеції, дуплікації, інверсії, транслокації, кільцева хромосома, ізохромосома. Хромосомні синдроми, викликані хромосомними перебудовами: «Cri du chat», Williams, DiGeorg. Синдроми Прадера-Віллі та Ангельмана, феномен геномного імпринтингу.

5. Геном людини та генні мутації.

Класифікація генних мутацій. Методи їх дослідження. Механізми та причини генних мутацій. Основні джерела клінічних даних: Medscape, Cochrane Library, OMIM, Orphanet.

6. Моногенні хвороби людини. Типи успадкування.

Типові профілі родоводів для різних типів успадкування. Механізми успадкування: аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний, Х-зчеплений домінантний і рецесивний. Х-зчеплені захворювання у жінок; нерегулярна лайонізація Х-хромосоми та її наслідки. Причини відхилень від типових профілів. Пенетрантність. Експресивність. Взаємодія генів. Хвороби експансії.

7. Часті моногенні захворювання.

Муковісцидоз: симптоми, частота, продукт гена, генні мутації. Принцип дії терапевтичного засобу Івакафтор. М'язові дистрофії Дюшенна і Беккера. Характеристика гена дистрофіну, тип мутацій та їх наслідки. М'язова дистрофія Дюшенна: характеристики Exondys51 і механізм дії.

8. Вроджені порушення обміну речовин.

Метаболізм, гени та ферменти. Класифікація вроджених порушень метаболізму. Клінічні ознаки. Принципи діагностики. Метод тандемної мас-спектрометрії (ТМС). Фенілкетонурія (ФКУ), характеристика та частота захворювання новонароджених. Характеристика гена та продукта. Механізм розвитку симптомів. Спосіб лікування. Важливість ранньої діагностики. Неонатальний скринінг.

9. Механізм визначення статі у людини.

Хромосомний механізм визначення статі. X і Y хромосоми людини. Локус SRY. Молекулярний і гормональний механізм визначення статі. Дисгенезія гонад. Синдром нечутливості до андрогенів. Синдром Свайера. Вроджена гіперплазія надниркових залоз. Порушення статевого розвитку (РСР). Інтерсекс люди.

10. Генетичні причини безпліддя.

Визначення безпліддя. Жіночий фактор: хромосомні мутації, Fragile X, рідкісні синдроми. Класифікація чоловічого фактора. Тест на спермограмму. Генетичні причини безпліддя: хромосомні аномалії, дефекти локусів Y-хромосоми, мутації в гені муковісцидозу. Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ).

11. NGS (Next Generation Sequencing) у клінічній практиці. Робочий процес NGS.

Біоінформатичний аналіз даних NGS. Типові застосунки для аналізу даних NGS. Сучасна номенклатура результатів NGS. Критерії інтерпретації NGS, алгоритми прогнозування та  бази даних. Клінічне застосування NGS.

12. Полігенні ознаки людини. Аналіз GWAS.

Оцінка генетичних та факторів середовища. Дослідження повногеномної асоціації (GWAS) - опис методу. Каталог GWAS. Інтерпретація геномного дослідження; визначення абсолютного ризику, відносного ризику, співвідношення шансів. Приклади успіху GWAS (діабет, гіпертонія, шизофренія, рак). Значення дослідження геному в клінічній практиці.

Семінари
1. Клінічні випадки діагностики хромосомних синдромів.
2. Розв’язування генетичних задач.
3. Клінічні випадки аналізу NGS.
Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
12
Практичні заняття
3
Тривалість
1 місяць
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Викладачі

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів