Імунологія

Загальний опис

Мета курсу - дати поглиблені знання про структуру і функції органів імунної системи, імунних клітин та молекул, задіяних в імунній відповіді.  Дати уявлення про особливості системи вродженого і набутого імунітету. Розглянути ефекторні механізми клітинного і гуморального імунітету. Розібрати приклади штучного і природного імунітету, пасивного і активного,  феномен вакцинації. Ознайомити зі структурою і функціями імуноглобулінів різних класів та підкласів,  розібрати молекулярні механізми, які залучені до генерації різноманіття антиген-розпізнавальних структур, зокрема антитіл і Т-клітинних рецепторів; дати студентам теоретичні та практичні основи основних методів, якими оперує сучасна імунологія, розглянути основні імунобіологічні продукти, окреслити їх ринки, ознайомити з історією та найважливішими відкриттями в імунології.

Лекції
1. Основні концепції імунології. Історія розвитку імунології як науки.

Імунологія як наука про імунітет. Загальні поняття та термінологія в імунології. Первинні та вторинні лімфоїдні органи. Механізми розпізнавання чужого. Основні теорії сучасної імунології. Становлення фундаментальних і прикладних наукових напрямків імунології.

2. Механізми неспецифічної резистентності. Запалення.

Поняття про неспецифічну резистентність організму та засоби її забезпечення. Гуморальні засоби вродженого імунітету, цитокіни.  Поняття про паттерн-розпізнавальні рецептори, їх роль у захисті і патології. Реакція запалення, її види, розвиток, фізіологічна регуляція та біологічне значення.

3. Будова і еволюція імунної системи ссавців.

Походження імунних органів і клітин. Первинні і вторинні лімфоїдні органи: будова і функції. Дифузна лімфоїдна тканина, MALT і SALT.

4. Клітини імунної системи.

Ефекторні клітини вродженого імунітету і механізми їх дії. Лімфопоез.  В-лімфоцити, їх субпопуляції, локалізація і рециркуляція. Плазматичні клітини і  клітини пам’яті. В-клітинний рецептор і розпізнавання антигену В-лімфоцитом.  Т-клітинний рецептор та розпізнавання антигену Т-лімфоцитом. Роль тимічного мікрооточення для розвитку Т-лімфоцитів,  позитивна і негативна селекція. Субпопуляції Т лімфоцитів, механізм розпізнавання мішеней та механізм цитолітичної активності.

5. Загальна схема імунної відповіді.

Транспортування антигену в лімфатичні вузли. Дендритні клітини, рекрутування лімфоцитів, їх постактиваційне дозрівання, утворення ефекторних клітин та клітин пам’яті. Ефекторні механізми специфічних імунних реакцій: опсонізіція, підсилення фагоцитозу, цитоліз, АЗКЦ.

6. Антигени.

Антигени: класифікація, будова і основні визначення. Антигенна детермінанта та епітоп. Т- та В-епітопи. Конформаційні та лінійні В-епітопи. Загальні уявлення про антигени збудників.

7. Біосинтез МНС і презентація антигенів.

Процесинг і презентація антигенів,  біологічна роль головного комплексу гістосумісності для розвитку адаптивної клітинної імунної реакції. Презентація ендогенних і екзогенних антигенів CD4+ та CD8+Т-клітинам.

8. Імуноглобуліни, їх структура і функції.

Структура, синтез, ізотипове різноманіття імуноглобулінів. Взаємодія антиген-антитіло. Поняття імунного комплексу. Функції антитіл в організмі: нейтралізація, преципітація, аглютинація антигенів. Ефекторні функції антитіл в організмі: антитілозалежні клітинні та гуморальні імунні реакції.

9. Генетика антитіл та Т-клітинних рецепторів.

Первісні теорії різноманіття антитіл. Генетичні механізми утворення різноманіття антитіл і Т-клітинних рецепторів. Соматичний гіпермутагенез. Альтернативний сплайсинг. Ізотипове переключення синтезу антитіл. Розвиток і диференціювання В- і Т-лімфоцитів, формування їх рецепторного апарату.

10. Імунологічні методи досліджень.

Загальна характеристика імунологічних методів досліджень. Способи оцінки імунної реактивності організму. Імунохімічний аналіз – сфери застосування. Поліклональні та моноклональні антитіла. Діагностичне та терапевтичне використання.

Семінари
1. Лімфоїдна система ссавців. Будова органів і судин.
2. Клітини імунної системи. Морфологія та методи аналізу.
Антитіла. Діагностичне значення антитіл різних класів. Імунологічні методи.
4. Імунобіологічні продукти. Антитіла, сироватки, вакцини, імуномодулятори.
Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
10 лекцій
Практичні заняття
4 заняття
Тривалість
2 місяці
Мова
Українська
Сертифікат
як частина курсу
Викладачі

Завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Завідувачка лабораторії імунології клітинних рецепторів у відділі молекулярної імунології в Інституті біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.