Імунологія

Загальний опис

Мета курсу - дати поглиблені знання про структуру і функції органів імунної системи, імунних клітин та молекул, задіяних в імунній відповіді.  Дати уявлення про особливості системи вродженого і набутого імунітету. Розглянути ефекторні механізми клітинного і гуморального імунітету. Розібрати приклади штучного і природного імунітету, пасивного і активного,  феномен вакцинації. Ознайомити зі структурою і функціями імуноглобулінів різних класів та підкласів,  розібрати молекулярні механізми, які залучені до генерації різноманіття антиген-розпізнавальних структур, зокрема антитіл і Т-клітинних рецепторів; дати студентам теоретичні та практичні основи основних методів, якими оперує сучасна імунологія, розглянути основні імунобіологічні продукти, окреслити їх ринки, ознайомити з історією та найважливішими відкриттями в імунології.

Лекції
1. Основні концепції імунології. Історія розвитку імунології як науки.
Денис КОЛИБО

Імунологія як наука про імунітет. Загальні поняття та термінологія в імунології. Первинні та вторинні лімфоїдні органи. Механізми розпізнавання чужого. Основні теорії сучасної імунології. Становлення фундаментальних і прикладних наукових напрямків імунології.

2. Механізми неспецифічної резистентності. Запалення.
Денис КОЛИБО

Поняття про неспецифічну резистентність організму та засоби її забезпечення. Гуморальні засоби вродженого імунітету, цитокіни.  Поняття про паттерн-розпізнавальні рецептори, їх роль у захисті і патології. Реакція запалення, її види, розвиток, фізіологічна регуляція та біологічне значення.

3. Будова і еволюція імунної системи ссавців.
Марина СКОК

Походження імунних органів і клітин. Первинні і вторинні лімфоїдні органи: будова і функції. Дифузна лімфоїдна тканина, MALT і SALT.

4. Клітини імунної системи.
Марина СКОК

Ефекторні клітини вродженого імунітету і механізми їх дії. Лімфопоез.  В-лімфоцити, їх субпопуляції, локалізація і рециркуляція. Плазматичні клітини і  клітини пам’яті. В-клітинний рецептор і розпізнавання антигену В-лімфоцитом.  Т-клітинний рецептор та розпізнавання антигену Т-лімфоцитом. Роль тимічного мікрооточення для розвитку Т-лімфоцитів,  позитивна і негативна селекція. Субпопуляції Т лімфоцитів, механізм розпізнавання мішеней та механізм цитолітичної активності.

5. Загальна схема імунної відповіді.
Денис КОЛИБО

Транспортування антигену в лімфатичні вузли. Дендритні клітини, рекрутування лімфоцитів, їх постактиваційне дозрівання, утворення ефекторних клітин та клітин пам’яті. Ефекторні механізми специфічних імунних реакцій: опсонізіція, підсилення фагоцитозу, цитоліз, АЗКЦ.

6. Антигени.
Денис КОЛИБО

Антигени: класифікація, будова і основні визначення. Антигенна детермінанта та епітоп. Т- та В-епітопи. Конформаційні та лінійні В-епітопи. Загальні уявлення про антигени збудників.

7. Біосинтез МНС і презентація антигенів.
Марина СКОК

Процесинг і презентація антигенів,  біологічна роль головного комплексу гістосумісності для розвитку адаптивної клітинної імунної реакції. Презентація ендогенних і екзогенних антигенів CD4+ та CD8+Т-клітинам.

8. Імуноглобуліни, їх структура і функції.
Денис КОЛИБО

Структура, синтез, ізотипове різноманіття імуноглобулінів. Взаємодія антиген-антитіло. Поняття імунного комплексу. Функції антитіл в організмі: нейтралізація, преципітація, аглютинація антигенів. Ефекторні функції антитіл в організмі: антитілозалежні клітинні та гуморальні імунні реакції.

9. Генетика антитіл та Т-клітинних рецепторів.
Денис КОЛИБО

Первісні теорії різноманіття антитіл. Генетичні механізми утворення різноманіття антитіл і Т-клітинних рецепторів. Соматичний гіпермутагенез. Альтернативний сплайсинг. Ізотипове переключення синтезу антитіл. Розвиток і диференціювання В- і Т-лімфоцитів, формування їх рецепторного апарату.

10. Імунологічні методи досліджень.
Денис КОЛИБО

Загальна характеристика імунологічних методів досліджень. Способи оцінки імунної реактивності організму. Імунохімічний аналіз – сфери застосування. Поліклональні та моноклональні антитіла. Діагностичне та терапевтичне використання.

Семінари
1. Лімфоїдна система ссавців. Будова органів і судин.
Олександра АБРАТ
2. Клітини імунної системи. Морфологія та методи аналізу.
Олександра АБРАТ
Антитіла. Діагностичне значення антитіл різних класів. Імунологічні методи.
Олександра АБРАТ
4. Імунобіологічні продукти. Антитіла, сироватки, вакцини, імуномодулятори.
Олександра АБРАТ
Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
10 лекцій
Практичні заняття
4 заняття
Тривалість
2 місяці
Мова
Українська
Сертифікат
як частина курсу
Викладачі

Завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Завідувачка лабораторії імунології клітинних рецепторів у відділі молекулярної імунології в Інституті біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.