Біохімія

Загальний опис

У представленому вашій увазі курсі обговорюються молекулярні основи функціонування біологічних систем. Зокрема, розглядаються універсальні біохімічні процеси, які пояснюють метаболізм вуглеводів, білків, ліпідів та нуклеїнових кислот. Окрема важлива дискусія присвячується координації метаболізму різних класів біосполук і роль вітамінів у метаболізмі та його регуляції.

Деталі навчального плану

Об'єм курсу: 15 лекційних занять, 6 семінарських занять

Лекції: Галина Семчишин, Галина Ушакова, Олег Лущак

Семінари: Галина Ушакова, Олександра Абрат

Лекції
Енергія та метаболізм.
10min 30s

Термодинамічні основи метаболізму. Перший і другий закон термодинаміки. Ендергонічні та екзергонічні реакції. Метаболічні шляхи. Процеси окислення та відновлення. Редокс потенціал. Рівняння Нернста. Біологічне окислення. Високоенергетичні фосфати.

Енергія та метаболізм вуглеводів.
10 Кб

Перетворення глікогену, його регуляція за участі циклічного АМФ. Гліколіз. Шляхи перетворення пірувату за аеробних умов.

Аеробне клітинне дихання.

Загальна характеристика. Хімізм, біологічне значення та регуляція окисного декарбоксилювання пірувату і циклу трикарбонових кислот. Субстратне фосфорилювання. Енергетичний баланс повного окислення глюкози.

Eлектронно-транспортний ланцюг.

Біологічне окислення і мітохондріальний електронно-транспортний ланцюг. Хеміосмотична теорія. АТФ-синтаза. Регуляція окисного фосфорилювання. Загальні принципи та біологічне значення немітохондріальних електронно-транспортних ланцюгів у різних видів.

Meтаболізм вуглеводів: глюкоза та її “родичі”.

Глюконеогенез. Взаємозв’язок гліколізу та глюконеогенезу. Метаболізм фруктози і галактози. Метаболізм етанолу.

Meтаболізм вуглеводів: пентозофосфатний шлях.

Загальна характеристика, хімізм та біологічне значення гексозомонофосфатного шляху. Взаємозв’язок між пентозофосфатним шляхом та гліколізом.

Основи регуляції метаболізму: перетворення вуглеводів.

Координована регуляція розпаду/біосинтезу глікогену, гліколізу, глюконеогенезу та пентозофосфатного шляху.

Meтаболізм ліпідів: катаболізм.

Загальна характеристика, хімізм та біологічне значення розпаду ліпідів. Катаболізм триацилгліцеридів. Роль гормонів. Окислення жирних кислот.

Meтаболізм ліпідів: анаболізм.

Загальна характеристика, хімізм, біологічне значення та регуляція біосинтезу жирних кислот і триацилгліцеридів.

Meтаболізм ліпідів: біосинтез холестеролу.

Загальна характеристика, хімізм, біологічне значення та регуляція біосинтезу холестеролу. Метаболізм кетонових тіл.

Meтаболізм білків: катаболізм амінокислот.

Загальна характеристика, біологічне значення та регуляція. Шляхи деградації амінокислот. Транспортування, детоксикація та екскреція аміаку. Цикл сечової кислоти.

Meтаболізм білків: анаболізм амінокислот.

Шляхи біосинтезу амінокислот. Загальна характеристика, біологічне значення та регуляція.

Meтаболізм нуклеотидів: катаболізм.

Розпад пуринів і піримідинів. Загальна характеристика, хімізм, біологічне значення та регуляція.

Meтаболізм нуклеотидів: анаболізм.

Біосинтез пуринів і піримідинів. Загальна характеристика, хімізм, біологічне значення та регуляція.

Інтеграція метаболізму.

Координація метаболізму вуглеводів, ліпідів та білків. Роль вітамінів.

Семінари
Обмін вуглеводів.

Побудова схеми метаболізму вуглеводів та регуляції основних метаболічних шляхів. Особливості метаболізму вуглеводів у печінці, мозку, скелетних та серцевому м’язах.

Обмін ліпідів.

Послідовні реакції розпаду і синтезу ліпідів в процесі їх травлення, транспорту, катаболізму та асиміляції. Особливості метаболізму жирів у печінці та мозку. Метаболізм кетонових тіл.

Регуляція метаболізму вуглеводів та ліпідів.

Нервова та гуморальна регуляція енергетичного обміну. Механізм розвитку аліментарного ожиріння. Прикладні задачі.

Метаболізм амінокислот.

Варіанти перетворень в живих організмах α-амінокислот та аналіз утворення з них фізіологічно активних сполук.  Залежність фізико-хімічних властивостей білків від їх амінокислотного складу. Порушення обміну амінокислот.

Метаболізм нуклеїнових кислот.

Роль амінокислот у синтезі нуклеотидів. Ключові відмінності синтезу пуринових та піримідинових нуклеотидів. Шляхи катаболізму нуклеїнових кислот та нуклеотидів. Забезпечення стійкості геному.

Інтеграція метаболізму.

Координація метаболізму вуглеводів, ліпідів та білків. Принципи регуляції обміну речовин в клітині за участю вітамінів та гормонів. Прикладні задачі.

Рівень
Бакалавранти
Лекції
15 лекцій
Практичні заняття
6 занять
Тривалість
3 місяці
Мова
Українська
Викладачі

Доктор біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Доцент кафедрі Біохімії та біотехнології Прикарпатського Університету (Івано-Франківськ, Україна) та гостьовий професор Інституту Травматології Людвіга Больцмана (Відень, Австрія).

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Предмети курсу

Об'єм курсу: 7 лекційних занять, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак, Іван Музальов

Об'єм курсу: 9 лекційних занять, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Лущак, Андрій Лужецький

Семінари: Марія Байляк, Володимир Лущак

Об'єм курсу: 13 лекційних занять, 5 семінарських занять

Лекції: Ольга Гаращук, Володимир Манько

Семінари: Володимир Манько, Володимир Мерлавський

Об'єм курсу: 4 лекційні заняття

Лекції: Володимир Швадчак, Юрій Ковальчук, Ніна Бондаренко

Об'єм курсу: 4 лекційних заняття, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак